วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จิตศึกษา | คณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนบ้านนาขนวน

นาขนวนทีม ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมจิตศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนารังกาและบ้านหนองรุงพระทะเล ขอบคุณนายนิรันต์ชัย ถุงจันทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เราจะเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนต่อไปครับ